NPM (front) + Java (back) + Postgres.

ОS LinuxНалаштування NPM curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash –sudo apt install nodejsnode –versionnpm –version curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.35.3/install.sh | bashnvm –version npm install -g pm2 Запуск проекту на npm:npm install –legasy-peer-deps pm2 –name <project name> start — startorpm2 start /project/<app.js> Конфігуруємо PM2 як сервіс, щоб він міг запускати код при старті сервераenv PATH=$PATH:/usr/local/bin pm2 startup -u root Вбити процеси в pm2:pm2 kill Java 17 wget https://download.oracle.com/java/17/archive/jdk-17.0.5_linux-x64_bin.tar.gztar -xzfv jdk* Запуск jarnohup /opt/jdk-17.0.5/bin/java -jar /opt/backend/*.jar > ~/backend.log 2>&1 & Кілимо процесpkill -9 -f <app name>

PostgreSQL основи

Інсталяція PostgreSQL (Ubuntu) Відкриваємо термінал з зміною користувача Відкриваємо без зміни користувача sudo -u postgres psql psql -h 172.31.23.33 -U postgres -W -p 1433 # Віддаленне підключення до ДБSELECT inet_server_addr( ), inet_server_port( ); # Виводить ІР і порт поточного сервера\? # перегляд доступних команд \l #Перелік баз\l+ # Розширений перелік баз\с <db_name> # Підключитися до бази даних\dt # перегляд таблиць\dt <Schema>.* # Перегляд таблиць за схемою \d <Schema>.<Name> # Перегляд опису таблиці\dn # Пергляд схем\di # Перегляд залежностей\dv <Schema>.* # Перегляд видів\dy <Schema>.* # Перегляд тригерів\df <Schema>.* #Перегляд функцій \du…

SSH (Secure Shell)

Server configuration is in /etc/ssh/sshd_configClient configuration is in /etc/ssh/ssh_config ssh-keygen #Генеруємо SSH ключ. По дефолту кладеться в ~/.ssh/ Добавляємо свій ключ на віддалений сервер, при умові що ми маємо доступ до відаленого сервера по SSH:ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey.pub user@serverЯкщо немає доступу до сервера по SSH, то копіюємо вміст публічного ключа або пересилаємо вміст поштою та добавляємо в файл на сервері:~/.ssh/authorized_keys ssh user@server -i ~/.ssh/mykey # Зєднання якщо вказаний ключ – встановлюється швидшеssh -p2222 user@server # Явно вказуємо по якому порту підключатисяssh -oPort=2222 user@server # Альтернативний варіант, який може використовуватись в конфігураційному…

tcpdump

tcpdump -c 10 # 10 пакетівtcpdump -D # Виводить на консоль доступні інтерфейси tcpdump -i ens192 # вибираємо мережевий інтерфейс ens192абоtcpdump -i any # вибираємо будь-який мережевий інтерфейсtcpdump -c 10 -i any -nn # -nn щоб не резолвити хостнейм та портtcpdump -c 10 -i any -s 0 -X # -s 0 вказуємо к-сть символів з пакету для виводу на консоль (по дефолту 96). -S виводить весь вміст пакету; -X ключ який вказує на те що якраз нам потрібно показати вміст пакету. tcpdump -c 10 host 192.168.0.2 tcpdump -c 10 udp…

Основні команди Docker

docker run -ti ubuntu:latest bash # запуск контейнера інтерактивно з терміналом ( – ti ) docker ps # Активні контейнериdocker ps – a # Останні запущені контейнери docker ps -l # Останній запущений контейнер docker run -ti ubuntu bash ctrl+d # Від’єднатися від контейнера з завершенням його роботиdocker stop # Зупиняє контейнерdocker commit <container ID> # Створити образ з існуючого контейнера docker tag <sha256 створеного іміджа> my-new-image # Даємо назву новому іміджу, або іншими словами – тегуємо його docker commit <existing container name> <new image name> docker run –rm -ti…

Помилка при закачуванні файлу на ESXI VSphere

Мова про помилку при закачувані файлу на датастор VSphere. Root cause цієї помилки – VSphere не довіряє сертифікатам. ФІкситься просто – викачується сертифікат з стартової сторінки VSphere (Download trusted root CA certificates) Далі імпортуємо отриманий сертифікат в систему, за допомогою certmgr.msc в Trusted Root Certification -> Certificates

Linux Networking

ifconfig ifconfig #shows an active interfacesifconfig -a #shows all interfacesifconfig eth0 # shows only info about the eth0 interfaceifconfig eth0 10.0.1.1.120/24ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0route add default gw 10.0.1.1ifdown eth0ifup eth0 ip ip address #shows all interfaces, long commandip a # shows all interfaces, short commandip address add 10.0.1.1/24 dev eth0 # add ip address to the specified interfaceip address delete 10.0.1.1/24 dev eth0 # delete ip address from the specefied intefaceip link set up eth0 #turn on the specified interfaceip link set down eth0 # turn off the specified interfaceip…